Atlas Contact Facebook Twitter

Uitgebreide voorwaarden bij de Facebookpagina van Dit boek gaat niet over mode

Dit boek gaat niet over mode_NarinxDEF

Op de Facebookpagina www.facebook.com/ditboekgaatnietovermode en Dit boek gaat niet over mode zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

In het kort

Door foto’s en berichten op de genoemde Facebookpagina te delen, geef je de uitgever en auteurs/samenstellers van Dit boek gaat niet over mode ondubbelzinnige toestemming om het door jou geplaatste beeld- en tekstmateriaal in het boek (evenals in folio en e-book vorm) en voor promotiedoeleinden te (doen) gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor onbepaalde tijd en wereldwijd. Met het delen van genoemd materiaal, verklaar je uitdrukkelijk dat dit materiaal op geen enkele wijze aanstootgevend is en dat je beschikt over de rechten op het materiaal, auteursrechten, portretrechten, rechten terzake van persoonsgegevens, merkrechten en handelsnaamrechten daaronder begrepen.

 

Uitgebreide voorwaarden

Door beeld- en tekstmateriaal te delen op www.facebook.nl/ditboekgaatnietovermode ga je uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

  • Je geeft Uitgeverij Atlas Contact en de auteurs/samenstellers van het boek ondubbelzinnige toestemming om, ook zonder nadere kennisgeving, het door jou geplaatste beeld- en tekstmateriaal te (doen) gebruiken in het boek Dit boek gaat niet over mode (evenals in folio en e-book vorm) en voor promotiedoeleinden. Het boek zal verschijnen in het najaar van 2016 bij Uitgeverij Atlas Contact. Het gebruiksrecht wordt voor onbepaalde tijd verleend, geldt wereldwijd (ook voor vertalingen), voor de eerste druk en alle daarop volgende herdrukken.
  • Het gebruiksrecht wordt kosteloos verstrekt. Anders dan een eventuele naamsvermelding, zoals deze is opgenomen bij het beeld- en tekstmateriaal, zal er geen vergoeding verschuldigd zijn voor het gebruik van het betreffende materiaal.
  • Door beeld- en tekstmateriaal te delen op de genoemde Facebookpagina, verklaar je uitdrukkelijk en sta je er voor in dat jij over alle rechten op het materiaal beschikt, auteursrechten, portretrechten, rechten terzake van persoonsgegevens, merkrechten en handelsnaamrechten daaronder begrepen. Je vrijwaart Uitgeverij Atlas Contact uitdrukkelijk tegen aanspraken van derden die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden en zult eventuele schade en kosten die hieruit voortvloeien aan Uitgeverij Atlas Contact vergoeden. Uitgeverij Atlas Contact is niet aansprakelijk voor dergelijke aanspraken die voortvloeien uit het genoemde gebruik van het betreffende materiaal.
  • Door beeld- en tekstmateriaal te delen op de genoemde Facebookpagina, verklaar je uitdrukkelijk en sta je ervoor in dat dit geen gewelddadig, seksueel getint, beledigend of anderszins aanstootgevend materiaal is. Je vrijwaart Uitgeverij Atlas Contact uitdrukkelijk tegen aanspraken van derden die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden en zult eventuele schade en kosten die hieruit voortvloeien aan Uitgeverij Atlas Contact vergoeden.
  • Uitgeverij Atlas Contact draagt zorg voor de juiste vermelding van je naam en/of verdere persoonlijke gegevens in de beeld- en tekstverantwoording in het boek, voor zover deze op de Facebookpagina zijn gedeeld en/of anderszins aan haar bekend gemaakt.
  • Bij opmerkingen, klachten of vragen betreffende het gebruik van je materiaal, kun je je wenden tot info@atlascontact.nl, met in de onderwerp-regel ‘Facebook-bijdrage Dit boek gaat niet over mode.’. Uitgeverij Atlas Contact zal dan binnen een redelijke termijn tot beantwoording en, waar nodig, passende en evenredige actie overgaan.
  • Uitgeverij Atlas Contact spant zich verder in om alle rechthebbenden van het via de Facebookpagina ontvangen beeld- en tekstmateriaal, dat zij wenst te gebruiken voor het boek, door middel van bovenstaande voorwaarden of via andere wegen te bereiken. Personen die desondanks menen dat er geen rekening is gehouden met hun rechten, of dat er rechten worden geschonden, kunnen zich tot Uitgeverij Atlas Contact wenden via info@atlascontact.nl.

 

Over Dit boek gaat niet over mode. De kracht van kleren van Cécile Narinx, Merel Bem en Marije van Regenmortel:

Kleren zijn nooit gewoon stukken textiel. Ze beschermen, versieren of onthullen. Je communiceert ermee, of je nu wilt of niet. Over kleren zijn duizenden verhalen te vertellen die niet per se hoeven te gaan over die kleren zelf. Ze kunnen gaan over de herinneringen die ze oproepen, het ontzag dat ze inboezemen of het zelfvertrouwen dat ze geven. Wat we aanhebben heeft invloed op en wordt beïnvloed door onze gemoedstoestand en imago, maar hangt ook samen met onze culturele achtergrond, de actualiteit en tradities.

Dit boek gaat niet over mode is een ode in tekst en beeld aan de veelzijdigheid van de keuzes die we elke dag weer maken wanneer we ons aan- of omkleden. Narinx, Bem en Van Regenmortel maakten een tijdloos boek over Nederlandse mannen en vrouwen – en rekenen daarmee definitief af met het vooroordeel dat nadenken of praten over wat je aanhebt,  oppervlakkig is.


 
 
Atlascontact.nl maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over cookies.